Projecten - ESF project VLAMT

Gedurende decennia was de nood aan autobus- en autocarchauffeurs vrij stabiel. Ook de competenties veranderden zeer langzaam. Vanaf de jaren ’90 en nog meer vanaf 2000 is er een steeds groter wordend tekort aan gemotiveerde en goed opgeleide chauffeurs. Dit tekort heeft enerzijds te maken met de enorme groei van de sector van het personenvervoer over de weg. Naast de traditionele vervangingsvraag van chauffeurs had de sector dus nood aan nieuwe chauffeurs om aan de uitbreiding van de activiteit te kunnen beantwoorden. Anderzijds zorgt de vergrijzing van de huidige chauffeurspopulatie eveneens voor een groot tekort aan beroepschauffeurs.

Niet alleen op het kwantitatieve aspect maar ook op het vlak van de competenties zijn er de laatste jaren meerdere veranderingen merkbaar. Het beroep van autobus- en autocarchauffeur vereist meer en meer nieuwe competenties, zowel op technisch vlak als op het vlak van de houding van de chauffeur. De introductie van de (verplichte) nascholing van de chauffeurs in het kader van de vakbekwaamheid vormt een uitgelezen middel om de competenties van de chauffeurs up-to-date te houden of te brengen met de nieuwe elementen en vereiste vaardigheden.

Het groot tekort aan chauffeurs vereist onder andere het zoeken van nieuwe recruterings- en opleidingskanalen. Om de bestaande en nieuwe opleidingen efficiënt te maken is het ook nodig dat er een juiste en up-to-date oplijsting wordt gemaakt van de noodzakelijke competenties van de huidige en toekomstige autocar- en autobuschauffeur.

Om al deze redenen heeft de sector meer dan ooit nood aan een arbeidsmarktbeleid dat rekening houdt met de toekomstige tendensen en dit over een langere periode. Dit kan enkel indien een duidelijke analyse beschikbaar is over de te verwachten evolutie van de activiteit en de tewerkstelling in de sector en indien de huidige en toekomstige competenties duidelijk in kaart worden gebracht.

In het kader van een ESF oproep in Vlaanderen diende het Sociaal Fonds daarom het VLAMT project in, waarin een focusstudie wordt opgesteld die de basis of het uitgangspunt worden van het huidig en toekomstig arbeidsbeleid van de sector op middellange termijn.

Dit project werd goedgekeurd en op basis van de resultaten die in 2014 worden gepubliceerd zal de sector de bestaande opleidingen kunnen opwaarderen en zal ze nieuwe opleidingskanalen in de juiste richting kunnen sturen. Het ultieme doel is om zo zoveel mogelijk toekomstige knelpunten trachten te vermijden.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum